Vítejte na palubě!

Uveřejněno dne 27 prosince 2013 000 16:38

Vznikla protibursíkovská politická strana. Lidi se probouzejí.

V České republice působí ekoteroristické nátlakové skupiny a jednotlivé osoby. Fungují jako organizace, nejčastěji občanská sdružení, tvořená členy rodiny nebo žíjící v rodině podobných vazbách. Jejich různé názvy mají zmást kontrolní úřady při dohledávání vzájemných toků finančních prostředků, především přeposíláním EU nebo státních dotací, nadnárodních nadací apod.
Všechny splupracující organizace používají shodné postupy a metody k zajištění cíle svých aktivit, tj. dosažení “kompenzací” od terorizovaných subjektů, jež mediálně deptají prostřednictvím lží.

Jak to celé funguje?

Centrála vytipuje finančně dobře situovaný tuzemský legální subjekt, o jehož komerční existenci nebo neexistenci rozhoduje VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ.

Jedná se o subjekty realizující:

  1. veřejně prospěšné akce ( úložiště čehokoliv, stavby elektráren, dálnic, nádraží, provoz dolů, těžba rozličných surovin, stavby přenosových sítí apod.)
  2. komerční akce jakýchkoliv velkých řetězců ( budování a provoz nových prodejen, pomluvy zboží, interních poměrů )
  3. legální provozovatele sázkových her ( lidově hazard )

Následuje sumarizace komerčních aktivit vytipovaného subjektu po celé republice. Vznikají mapy předpokládaných úložišť, elektráren, hazardu…

Společným rysem aktivit ekoteroristů je:

  • permanentní studium územních plánů, programů zasedání zastupitelských sborů, Senátu či orgánů a organizací, které připravují jakékoliv podklady pro rozhodování ve výše uvedených zájmových oblastech
  • je-li zaznamenána “zájmová, tj. mediálně vydiratelná” aktivita, vyjedou do lokality z centra “aktivisté” organizující první lokální protesty, aniž by měli s oborem a lokalitou cokoliv společného. Organizují protestní akce ( tzv. vývoz ekoteroru ) u osob, které by to jinak ani nenapadlo. Pokud získají nejméně tři sympatizanty, zakládají pobočku. S napadeným subjektem však jednají jen a pouze aktivisté z centra. Také oni řeší “kompenzace”.
  • následuje vytváření obecného negativního názoru formou šíření nepravdivých zpráv poškozujících komerční zájmy vytipované společností. Začíná se informacemi spřátelených novinářů v lokálních médiích. Potom přicházejí zprávy o protestech či manifestacích v centrálních. Informují stále stejní novináři… Jejich odměnou je “nosné téma”, četnost jejich prezentací, pracovní postup, větší viditelnost, novinářské ceny. Po mediálním vyhrocení, pokud napadený subjekt nereaguje sám, přichází ze strany ekoteroristů nabídka na pomoc, a to obvykle od osoby, která se tzv. “na oko” rozkmotřila s centrálou, event. od osoby spřáteleného novináře či úředníka. Následuje vyjednávání o “kompenzaci” a ukončení mediálních, či politických útoků ( např. pozastavení konceptu právní úpravy ). Není-li představa o profitu za ukončení útoku dostatečná, ataky pokračují.

Mediálně napadené subjekty se dostávají do svízelné ekonomické situace, kterou řeší vyhledáním kontaktu na občanské sdružení, nadaci a pod. ekoteroristů se snahou o dosažení diskuse, odstranění lží. Za “kompenzaci” ekoteroristé ustupují. Mediální kauza končí, komerční projekt může pokračovat. Systém je dokonale propracován tak, aby nemohlo být podáno tr. oznámení na vydírání.

K naplnění cílů ekoteroristů jsou využíváni:

  1. mladiství a senioři pro svou naivitu, náboženské nebo jiné vyznání. “Bojují” tak za zájmy ekoteroristů a jejich příjmy z vlastního přesvědčení, bez profitu, protože se domnívají, že odstraní všechno zlo světa
  2. účelově obelhávaní odborníci z mimoekologických oborů jako např. lékaři, policisté, politici, soudci, celebrity, pracovníci nadnárodních humanitárních společností, kteří přejali podsunuté lživé a zmanipulované statistiky a tvrzení. Uvedené osoby bez detailní znalosti věci slouží zájmům ekoteroristů, kteří se tak veřejnosti zaštiťují jejich jménem, vědeckou hodností, zahraniční reputací apod.

U posledně jmenovaných osob je profitem větší četnost prezentace v médiích, postup v politických žebříčcích, zvýšení autority ve svém okolí. Nemusí se proto jednat a také obvykle nejedná o finanční profit z účasti na ekoteroristických akcích.

Popis konkrétních a realizovaných aktivit:

Občanské sdružení A.

Specializace: blokace staveb, především dálnic po celé republice.

Předseda sdružení podává žaloby na stát. Aby jeho aktivitám stál předešel, předsedu angažoval a udělal z něj poradce ministra dopravy. Náplň práce poradce: radit jak se má ministerstvo dohodnout s občanským sdružením A. tak, aby práce na dálnicích mohly pokračovat.

Centrála pomohla založit občanská sdružení s minimálním počtem členů, která blokují dostavby dálnic a silnic na několika místech ČR. Ztráty české ekonomiky z této činnosti ekoteroristů jdou do miliard.

Občanské sdružení B.

Specializace: blokace českých legálních provozovatelů sázkových her, podpora přesměrování hráčů na zahraniční servery.

Sdružení je vedeno profesionálním občanským aktivistou. Financováno je zahraniční nadací, “z EU a státních dotací rodinné nadace” a jejich zaměstnanci či osobami profitujícími na činnostech ostatních napojených organizací. Prokazatelné náklady sdružení přesahují ca 5x výši deklarovaných příjmů. ( přesuny aktivistů po celé republice, ubytování, akce po restauracích a hotelích, pronájmy místností, ozvučovací a zobrazující techniky, vystoupení v masmediích). Z jakých zdrojů jsou hrazeny ?

Základní metoda: medializace lživých informací o českých legálních provozovatelích sázkových her, příprava a distribuce zmanipulovaných statistik a podkladů pro rozhodování vlády, ministerstev, Parlamentu, soudů, ombudsmana, šikanování příjemců darů od provozovatelů sázkových her. Občanské sdružení B. nežádá regulaci či zákaz hazardních her u jiných subjektů, než českých legálních provozovatelů sázkových her, tudíž u subjektů s nimiž mohou navázat kontakt a jednat o kompenzacích. Proto se útoky a dezinformace netýkají zahraničních serverů nabízejících naprosto shodné produkty jako mají legální čeští provozovatelé sázkové techniky. Nebyla zaznamenána žádná snaha Sdružení B. vyvinout jakoukoliv aktivitu či vytvořit právní předpis, který by nelegální provoz ze zahraničí s odklonem miliard korun tamtéž zakázal nebo omezil. Ataky sdružení jsou zaměřeny jen a pouze na české subjekty pronajímající objekty k realizaci sázkových her, poskytující servis, organizující provoz, zajišťující publicitu nebo odborné workshopy., tedy “pro kompenzace dosažitelné” subjekty.

Centrála organizuje umělé protesty, na nichž vystupují stále stejní lidé žijící stovky kilometrů od místa, kterého se problematika týká. Školí “zájmové skupiny osob”, jež mají vliv na vytvoření obecně závazných vyhlášek, které umožňují “vyčistit prostor od českých legálních provozovatelů”. Např. Chomutov….

Ztráty českých hráčů a veřejných rozpočtů ( přesunem prostředků do zahraničí, zánikem odvodové a daňové povinnosti legálů i nelegálů apod.) se odhadují na miliardy korun ročně. Počty zrušených českých provozoven dosahují stovek, ztráta pracovních míst na území Česka je odhadována na 30 tis. osob.

Občanské sdružení C.

Specializace: blokace činností obchodních řetězců a staveb “občanského pohodlí”. Sídlí na stejné adrese jako občanské sdružení B. Řeší hlavně územní plán v Brně. Příklad: Společnost XY získala povolení ke stavbě prodejny od autorizovaného inspektora. Kvůli nekonečným stížnostem občanského sdružení C. – a tím i soudním průtahům – nemohl obchodní řetězec zahájit prodej déle než rok po dokončení. Přesto byl tak slušný, že po celou dobu zaměstnával 80 lidí, které ale nakonec stejně musel propustit. Obchodní řetězec pohrozil ČR arbitrážemi, škodu odhadl na 130 milionů. Po “ kompenzaci “ občanskému sdružení byl provoz umožněn.

Sdružení má velmi široký záběr, hlavním cílem je být viděno a dostat se do médií, aby bylo možno inkasovat prostředky z veřejných rozpočtů. Pořádalo např. demonstraci před běloruským velvyslanectvím a zaterasilo výjezd z velvyslanectví hromadou starého nábytku. Demonstrace trvala pouhé dvě minuty, skončila těsně po té, co zástupce sdružení udělal rozhovor s reportérem Mladé Fronty Dnes. Déle už aktivisty práva obyvatel Běloruska nezajímala. Úkol byl splněm. Na svou činnost dostává sdružení dotace např. z lucemburského ministerstva zahraničních věcí. Milionové dotace dokáže získat z většího počtu českých ministerstev.

Ztráty veřejných rozpočtů a “napadených” subjektů jsou odhadovány na stamiliony Kč.

Nadace a institut shodného jména a zaměření.

Specializace: ochrana přírody, ekologická výchova a poradenství. Činnost skutečně provádí a přeposílá částky od několika tisíc až po několik desítek tisíc na ekologii. Hlavním účelem je získat dotace na ekologii, které dále poskytují řetězením na neekologické aktivity sdružením, v nichž působí členové vlastní biologické rodiny, jejich partnerky a osoby blízké.

Jen za posleních několik let byly ze státního rozpočtu přijaty desítky miliónů korun. Za peníze nadace byla např. vydána 64 stránková kniha o škodlivosti a nebezpečnosti veřejného osvětlení a následně byly pořádány přednášky pro studenty, politiky i veřejnost, ve kterých autor knihy prokazatelně lobbuje za některé typy lamp na úkor jiných, šikanuje výrobce a dodavatele, zhoršuje jejich pozici při výběrových řízeních.

Občanské sdružení D.

Specializace: blokace přesunu brněnského hlavního nádraží, které svou kapacitou nestačí. Aktivisté demagogicky straší veřejnost tím, že město chce nádraží přestěhovat na periferii a zhorší se tím veřejná doprava. ( ve skutečnosti se jedná o pouhých 800 metrů). Díky destrukční činnosti aktivistů přišlo Brno o dotace z EU. Občanské sdružení zesměšňuje a šikanuje odborníky, především architekty a projektanty, pracovníky povolujících institucí a orgánů. K tomu využívá lží a účelových polopravd.

Výše vyjmenovaná sdružení, nadace a institut využívají pseudosatirický webový portál, na kterém jejich členové šikanují politiky a úředníky, kteří jim “stojí v cestě”. Vymýšlejí si falešné citace a tiskové zprávy, které jejich jménem otiskují. Oblíbennou činností je “zahlcení úřadů” stovkami nesmyslných žádostí o informace, aby zablokovali jejich pracovní kapacitu a znemožnili vydání potřebných rozhodnutí. Zveřejňují telefonní čísla nepohodlných politiků a úředníků, po stovkách jim volají v nočních hodinách. K šikaně úředníků využívají sociální sítě. Dokáží naverbovat až několik stovek lidí, kteří se takto prostě jen “baví” .

Shrnutí:

Zatímco jeden milion občanů ČR živoří, žijí si pseudoekologové a ekoteroristé z dotací získaných prostřednictvím svých kamarádů pracujících v centrálních orgánech státu, především na různých ministerstvech. Příklad: Ministerstvo vnitra šetří na hasičích a policistech, jejich oblečení, materiálu a výjezdech. A ve stejné době dalo dotaci 177 500,- Kč pro Občanské sdružení B. …

Veřejné prostředky získávají i na hospodářské aktivity v odvětvích, v nichž ostatní soutěžitelé žádnou státní podporu získat nemohou.

Hlavní činností kamarádů je přidělování “výzkumných úkolů a podkladů pro rozhodování vlády či ministerstev, vytváření pseudoproblémů, které se společnými silami řeší a za “kompenzace“ vyřeší. Odměnou je “malá domů ve formě zpětných procent”.

Politická strana ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU ! vznikla, aby na činnosti ekoteroristů veřejně upozornila rozhodující politické síly a společně s nimi se ekoteroru za pomoci informované veřejnosti postavila.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist