Environmentalismus ignoruje řešení

Uveřejněno dne 24 listopadu 2010 000 14:01

smrcekJsou prosazovány solární panely, biopaliva, větrné elektrárny zatímco je např. atomová energie tímto hnutím zatracována. Přitom jaderné elektrárny neemitují žádné splodiny a jaderný odpad je bezpečně skladován, a tedy neuniká do prostředí.

Dokonce existují výzkumy o možnosti využití jaderného odpadu k opětovné produkci energie a přeměně odpadu v ekologicky bezpečné látky. Dlouhá léta je také potlačován výzkum skutečně alternativních zdrojů, které jsou až příliš záračné, aby jim mohlo být dovoleno komerční uplatnění.

Nicméně mnohá environmentalistická NGO prosazují kupodivu neekologická rešení a ve svých propagačních kampaních neupozorní, co všechno nám lobby ropného průmyslu zatajuje, ačkoliv je až doslova šlágrem, jak jsou v jejich argumentech často zakomponována konspirační obvinění, že názoroví oponenti jsou placeni ropným průmyslem.

Jakoby je nezajímala fakta ale ideologie, kterou chtějí řešit skrze finanční aparát nových daní a nové moudré globální vlády, zatímco například zbytečně démonizovaná jaderná energie je skutečně řešením mnohých problémů s enegií, se na lidi plete stoocasý bič omezování svobod a nových daní s tím provázaných. Ztrestat zlobivé lidstvo, které je skrze jejich kampaň motivováno k jakézi karmajóze – přijmutí svého podílu viny na ničení planety a přijmutí zavedení systému nových uhlíkových odpustků, a pokud nepřiložíš ruce k dílu, i ty škodíš planetě, Plánu, zbytečným vydýcháváním oxidu uhličitého. Přitom to tak být nemusí. Řešení zdrojů energie už zřejmě máme desítky let a nepotřebujeme zkorumpovaný stát a instituce, aby svět zachraňovaly.

Jaderné elektrárny

To nutně neznamená, že směr nutně má být jaderné elektrárny, ale nejsou zřejmě nic tak hrozného, jak je běžně malováno. Například v seriálu Simpsonovi je jaderná energie prezentována jako něco vedoucí k tříokým rybám, hrozbě havárie a Líza Simpsonová (dobro) proti tomu bojující. Možná si neuvědomujeme, že nás podobné prezentace zábavním průmyslem dost názorově ovlivňují. Já to na sobě rozhodně pozoroval, jak můj názor na jaderné elektrárny tím byl ovliněn.

Jsou případy z ČR, kde vypnutí reaktoru omylem způsobil svým zadkem pracovník elektrárny, když si něco fotil. Šlo o automatizovaný proces, který elektrárnu preventivně vypnul, když něco nebylo správně. Pro někoho je to důkaz, jak není dobrý nápad nechávat takový proces do rukou nezodpovědných lidí v souvislosti s havárií v Černobylu, nicméně tyto případy jsou možná naopak ukázkou, jak jsou jaderné elektrárny blbuvzdorné.

Kupodivu jsou zdrojem úniku radiace uhelné elektrárny, protože uhlí v sobě obsahuje i malé množství uranu, který je pak spalován, a končí v komínech a vzduchu, následně v půdě a řekách.  Na serveru osel.cz se nachází obšírnější článek o těchto málo známých úvahách, kde je přepočteno množství uranu vzhledem k ročně spálenému uhlí, a jsou to opravdu velká čísla uniklého radioaktivního uranu do atmosféry. U jaderných elektráren je to číslo nulové.

Na tomto příkladu, kde seriál Simpsonovi recesisticky démonizuje jadernou energii, je myslím dobře vidět rozsáhlost pseudo-revoluční zelené korupce, která je k vidění napříč masmédii a filmovým průmyslem. Politici defakto reagují až následně po uvedení politického programu prvně v zábavním průmyslu formou různého druhu propagandy pro budování pozice k řešení namísto skutečného environmentalismu, kterému nejde o moc/agendu, ale o skutečná fakta a výzkum… a planetu jako takovou.

Studená fúze, ZPE aneb nekonečná energie zdarma

V roce 1989 dvojice vědců univerzity Utahu oznámila na tiskové konferenci (CBS), že se jim podařilo vytvořit zbytkové teplo jadernou fúzí při pokojových teplotách (odtud jméno studená fúze při pokojových teplotách oproti teplé fúzi). Toto vzniklé teplo znamenalo, že během experimentu vzniklo více energie, než do něj bylo vloženo. Následně ale vědci z MIT prohlásili (NBC), že se jim experiment nepodařilo zreplikovat, a že je to tedy opravdu nesmysl. Nebo ne?

V posledních letech zažíváme mírný návrat tématu studené fúze i do masových sdělovacích prostředků (CBS, „60 minutes“), protože od roku 1989 na tomto výzkumu začalo pracovat více a více vědců po celém světě a podařilo se jim dle jejich tvrzení tento jev zreplikovat.

Ten spočívá v ponoření paladiové tyče do nádoby vodíku a z toho plynoucí reakce vznikajícího tepla na rozhraní tyče a vodíku (deutéria – těžké vody). Jev je údajně prokázaný mnohými vědci, a přesto nespatřil světlo světa v běžném komerčním uplatnění. A to je zřejmě ten moment, kdy by environmentální NGO měly hovořit o uhlobaronech, kteří komerční nasazení blokují svým ohromným vlivem.

„Nezájem o studenou fúzi je jeden z největších skandálů v historii vědy.“

A. C. Clarke

V posledních letech se začal Arthur C. Clarke angažovat jako propagátor studené fúze. V roce 2004 rozhodlo americké Ministerstvo energetiky (physicstoday.org), že znovuprozkoumá studenou fúzi. Bohužel o pár měsíců byl vůdčí vědec komunity vědců studené fúze brutálně zavražděn (NBC) nějakým náhodným pomatencem podobně jako John Lennon. Pro mnohé stoupence studené fúze to byl šok.

Jak je to možné?

Představa získávání energie z vakua údajně porušuje termodynamické zákony, že není možné získat energii z ničeho, protože součet energie ve vesmíru je vždy konstantní. Nicméně tato zařízení nemají brát energii z ničeho, nýbrž využívat existujícího elektromagnetického vlnění, které je všudypřítomné.

To prokazuje tzv. Kasimirův efekt, který spočívá v tom, že dvě tenké vodivé desky umístěné rovnoběžně vedle sebe se vzájemně přitahují vlivem tohoto všudypřítomného elektromagnetického vlnění, kde toto vlnění vně těchto dvou desek tlačí na tyto desky, neboť v mezeře mezi těmito kovovými deskami je vlnění fragmentováno na půlprůběhy apod., a tedy v menší síle oproti kompletním vlnám v okolí. Tato energie se zvyšuje s menší vzdálenosti mezi kovovými deskami, což vede k odchycení menších úseků těchto vlny, a tedy větší elektromagnetické síle vně těchto desek.

Není to energie z ničeho, ale využití již existujících energií, které existují dokonce i ve vákuu a při teplotách absolutní nuly (odtud plyne název ZPE/Zero Point Energy – energie bodu nula), při které by se žádné částice již neměly pohybovat v tomto absolutním chladu. Je nutno poznamenat, že teplota absolutní nuly (-273,15 stupňů Celsia) je hypotetický stav, který nikdy nebyl laboratorně vytvořen, a tedy je ZPE v tomto směru teoretickou úvahou (aplikací znamých fyzikálních poznatků při hypotetické teplotě absolutní nuly). Jev je možné pozorovat při jakýchkoliv teplotách, ale myšlenkou zde je, že by měl teoreticky být pozorován i při absolutní nule, protože i v takovém stavu dle kvantové mechaniky neustále dochází k subatomárním proměnám (kvantovým fluktuacím).

Myslím, že je možné podstatu shrnout jako využití energie, která pohání Vesmír jako takový. Také z „ničeho“ a s nevyčerpatelnými zdroji. Tu samou energii resp. pole, které dle některých teorií vytváří DNA, kde je DNA důsledkem tohoto pole, které dává vznik životu, kdekoliv je to jen trochu možné. Dokonce i v lávě nebo na dně oceánu při ohromném tlaku. Dr. Ignacio Ochoa Pacheco experimentálně prokázal ve své studii s názvem „Ultrastructural and light microscopy analysis of SAPA bions formation and growth in vitro“, že v hermeticky uzavřeném prostředí obsahujícím pouze vodu a písek vznikly (komplexní) bakterie, tedy život. Nikoliv z ničeho ale z elektromagnetického pole, záření, které tu je za každých okolností všude? Školské vzdělávání o chladném náhodném vesmíru činí všechny tyto úvahy nepodložené a jako nezajímavé, ale stojí za to ignorovat nepopulární vědu?

Článek britského deníku The Times tuto teorii prokazuje zprávou o astrofyzickém objevu vzniku života ve Vesmíru z neživého vesmírného prachu. Tj. vznik života z neživé hmoty v „mrtvém“ Vesmíru, což zcela mění pojetí chápání vakua a vzniku života (DNA) jako takového. A kde se k tomu bere energie, která utvoří již kompletní DNA navzdory darwinismu o nutnosti boje k přežití na základě náhodných mutací? Z ničeho? 🙂 Ne, jen je asi nutné uvažit, že vakuum nelze považovat za prázný prostor, protože všude neustále probíhají kvantové děje poháněné nekonečným zdrojem energie.

Že je napojit se na tuto energii možné, nasvědčuje již prohlášení Nikoly Tesly:

„Dříve než uběhne mnoho generací, budou naše zařízení schopna získávat energii z jakéhokoliv místa vesmíru. Tato představa není nová. Lidstvo k ní bylo vedeno již před dávnými časy svým instinktem nebo rozumem; bylo to vyjádřeno mnoha způsoby, na mnoha místech, v historii staré i nové. Najdeme to v povznášejícím mýtu o Anthaiosovi, který získává sílu ze země; nalezneme to mezi jemnými spekulacemi vašich skvostných matematiků a v mnoha náznacích a prohlášení myslitelů současnosti. Napříč vším prostorem je energie. Je tato energie statická nebo kinetická! Pokud je statická naše naděje jsou plané; pokud je kinetická – a my s jistotou víme, že je – pak je jen otázkou času, kdy člověk úspěšně připojí své stroje na soukolí přírody.“

(S CZ titulky)

Nereálné?

Pokud studená fúze skutečně existuje, pak je naprosto logické, že by určitě ropná, bankovní, farmaceutická lobby pocítila fatální ohrožení pro svou korporátní dominaci postavené na hyenismu a řešení problémů, které samy způsobují. Důvěřovat, že svět zachrání vláda nebo korporace, je holý naivismus. Korporace nám přejí jen to nejhorší, přestože jejich reklamy říkají opak. Každá možná léčba rakoviny bude v médiích potlačena, výzkumu zrušeno financování, a stejně tak i zdroje levné a čisté energie budou vehementně potlačovány. Už i z pohledu farmaceutického průmyslu by čisté prostředí bez monoxidu uhličitého ve vzduchu ve městech (oproti oxidu uhličitému je toto skutečně zdravotně nebezpečná splodina při spalování fosilních paliv) bylo tragédií, protože lidé by byli zdravější.

Měli bychom ze sebe vytlačit ten pocit, že výrobci léků a jiné korporace to s námi myslí dobře. Nemohou. Jejich jediným cílem je zisk. Jak by mohly? Je to tak přímočaré stejně jako gravitace. Není možné ani na chvíli pochybovat o tom, že všechny současné korporace mají čistě sobecké zájmy s často zlými metodami, jak jich dosáhnout.

„Co lékaře připraví o jeho živobytí? ­Zemře-li pacient, či když zdravím kypí. Proto z nás musí dělat dojné krávy, nechat nás levitovat mezi oběma stavy.“

Eugen Roth

Na stejném principu funguje i ropný průmysl a možnost válek kvůli ropě, a pokud by se magicky vyřešila omezenost zdrojů energie, by to znamenalo konec diktatury na tom bohatnoucí elity. A v tom je zřejmě zakopaný pes. Jádro pudla, proč je možné, aby takové „zázračné“ zdroje existovaly. Ta otázka zřejmě souvisí s tím, kde se to vlastně nacházíme, a co to vlastně je ta realita, třírozměrný prostor, ve kterém se v bdělém stavu celý život nacházíme. Myslím, že nám bylo utajeno více než jen magické zdroje energie.

Svět za oponou

V posledních letech začíná teoretická fyzikální věda přitvrzovat v poznatcích o Vesmíru a hmotě. Mnoha těchto objevů byla ušetřena velké medializace. Na výslunní pozornosti si stojí teorie superstrun, ale další objevy ukázaly, že nebude tím svatým grálem unifikační teorie všeho. A mnozí revoluční vědci stojí ve stínu, v osamocení i určité sociální izolaci jako dani za genialitu i důsledku nezájmu.

Bereme se příliš vážně zatímco různé sci-fi seriály bereme jako zábavu. Možná bychom měli více vážně brát to, co nám nenápadně cpou do hlavy ve filmovém průmyslu (mimochodem o studené fúzi byl natočen stejnojmenný hollywoodský film… tak to má být… spiknutí reálné pouze ve filmu), že to není fikce, ale spíše záměrná diskreditace pravdy tím, že je umístěna všem na očích. Známe teleportování, hvězdné brány, cestování hyperprostorem, ale jen ve filmu. A proto to nemůže být pravda, protože to jen někdo bral moc vážně nějaký film a nechápe, že je to jen jako, protože je to magor. Nemůže to tak být záměrně jako technika propagandy?

Nicméně i tak popularizace veřejnost (kolektivní paradigma) ovlivňuje a ke světu těchto hypermoderních technologií zjevně směřujeme. Otázkou asi je, jestli budeme tou dobou rajsky svobodní anebo půjde o hodnou ekologickou totalitu, pseudoutopii. Tato otázka myslím opravdu souvisí nejen s odborným pozadím řešení, ale filozofickým názíráním na svět jako takový. S připuštěním, že svět má nějakého svého inteligentního stvořitele, a že taková informace může být buď využita anebo zneužita. Tou zásadní zatajenou informací může být, že tento svět není v podstatě reálný sám o sobě, jak ukázala kvantová mechanika. Tedy perpetum mobile nezní nereálně, pokud si odmyslíme svůj světonázor světa plného nedostatku. Možná to není technologický problém ale duchovní lekce k poznání z tisíců let života v otroctví elit. Osvobodit se od důvěry v autority, od darwinismu, a obecně pojetí světa jako náhody. A uvážit, že kouzla jsou možné nejen ve filmu, a proto když řada vědců z celého světa tvrdí, že vyrobili něco jako perpetum mobile, tomu dát šanci?

Dodatek

Zřejmě mnoha lidem připadne dobře, že environmentalisté nehovoří o tématech jako jsem nastínil já v tomto článku, protože by se tím zdiskreditovali jakožto seriozní platforma. Budiž 😉

ZDROJ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist