ŠAMANOVO DOUPĚ: Zmrvený Karlák

Uveřejněno dne 7 července 2015 000 13:30

V parku na Karlově náměstí se u severního výstupu z podchodu metra na tři týdny rozprostřely panely výstavy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) o probíhající revitalizaci náměstí. Prý je to „studie“, nicméně „s pracemi by se mělo začít v druhé polovině tohoto roku“ (podle článku v pražské příloze MfD z 25. 6. 2015).

Revitalizace parku prý zohledňuje potřeby uživatelů náměstí. Nicméně k revitalizaci parku patří i překopání dopravní situace zejména v bezprostřední blízkosti Karlova náměstí. Se zavedením dalších přechodů pro chodce, které propojí severní a jižní část parku, souhlasím. Avšak postřehl jsem tři body, které jsou k potřebám „uživatelů“ bezohledné. Tedy k potřebám uživatelů místní uliční sítě, kteří tudy arogantně přijíždějí auty, když se chtějí nechat ošetřit v některém ze zdravotnických zařízení, anebo sem vezou své rodinné příslušníky postižené zdravotní péčí. Někteří riskující vozíčkáři by možná i přijeli metrem, ale z podchodů stanice Karlovo náměstí se na povrch neprobojují. Vždy je někde pár nepohyblivých schodů…

Nejprve zmíním ten bod, který považuji za přímo kruciální:

Tímto zásahem se prý dojde k rozšíření pobytové plochy (bezdomovců) před kostelem, „propojí se prostor parku a vytvoří se důstojný předprostor k nástupu do kostela“.1. Zavedení „pěší zóny“ před kostelem sv. Ignáce (se zachovaným průjezdem vozů integrovaného záchranného systému a cyklistů). Uváděným důvodem k tomu jest poněkud cimrmanovské tvrzení, že „na přechodu projíždí auta, i když chodcům svítí zelená“. Inu, pokud auta odbočují z osy Resslova – Žitná vpravo, pak samozřejmě projíždějí za svitu zeleného panáčka. Chodce nezajíždějí. Ba musím prohlásit, že jsem ohrožení chodce (jako chodec) auty neviděl, ale velice samozřejmě tudy procházejí chodci, ačkoli jim svítí červená. Se stejnou logikou by tedy mohl být zrušen přechod pro chodce (čehož nežádám!).

Karlák 2
A vytvoří se rovněž nedůstojné harcování pro pacienty ústavů nashromážděných v jižní části Karláku, tedy III. interní kliniky, Kliniky endokrinologie a metabolismu, potažmo Ústavu hematologie a krevní transfúze a Všeobecné fakultní nemocnice v ulici U Nemocnice. Někteří řidiči rodinných „pomalých záchranných vozů“ odbočí u vjezdu z Resslovky vpravo a zahustí provoz na Moráni, jiní zůstanou v proudu i bez nich přeplněné Ječné ulice a k Všeobecné zabočí až na další křižovatce se Štěpánskou vpravo do Lípové.

2. Zjednosměrnění komunikace, vedoucí po východní straně Karlova náměstí v jeho severní části, tedy tam, kde se nachází areál polikliniky (“Kachlíkárna na Karlíku“). Auta zde prý nepřístojně parkují na chodníku. Jejich parkovací místa budou proto přesunuta do jednoho současného jízdního pruhu, přičemž ten druhý bude zachován – jednosměrně od Žitné k Ječné.

Takže, až přijede někdo s rodinným pacientem ze západních částí Prahy, západní části Středočeského kraje anebo třeba z Plzně ke křižovatce Karlova náměstí s Ječnou ulicí, aby přivezl maminku na chemoterapii, nezbude mu než pokračovat přeplněným korytem Ječné, na nejbližší křižovatce odbočit vlevo do Štěpánské, a pak poznovu vlevo do Žitné a nakonec opět vlevo k poliklinice. Může se mu stát, že zde nenajde místo k parkování, ale přesunout se na volnější místa v jižní části Karlova náměstí mu bude ztíženo dle bodu 1.

No a až se bude potřebovat vrátit k západu, tak bude muset opět projet Ječnou, Štěpánskou a Žitnou, a teprve pak bude moci nabrat směr na Jihozápadní město a Mnichov…

Karlák 3
A aby byla dopravní situace sichr zajištěna k zahlcení, přichází bod

3. Zúžení Žitné ulice o jeden jízdní pruh. Což jest předvedeno jakožto „doplnění bezpečného cyklistického propojení v ulici Žitné pro vytvoření chybějící cyklistické vazby“. Nu, on ten „jízdní“ pruh je spíše parkovací pruh, avšak tuze nutný parkovací pruh. Protože firmy a podniky zde sídlící budou bez náhrady připraveny o místa na parkování – ale i na zastavení (či „přerušení jízdy“)! Takže, pokud bude probíhat zásobování, pak asi z jednoho ze dvou jízdních pruhů…

Levý z obou zbývajících pruhů bude tarasen i při odbočování aut vlevo k oné poliklinice, protože jinudy se tam nelze dostat…

(Jak je vidět na vizualizaci, bude k dispozici alespoň široký chodník. Od dob Karla IV. jde o první zúžení této komunikace…)

Karlák 4
Bod číslo 3 by nebyl tolik „kontraproduktivní“ (pitomý), kdyby nebyl přímo synergicky spojen s předcházejícími dvěma body. Krom toho, že bude blokovat jízdní trasu těžce nemocným pacientům, bude rovněž zahušťovat i tak hustou dopravu. A netýká se to jen okolí Karlova náměstí, ale každého, kdo musí použít vnitroměstské „východo/západní magistrály“ Ječná/ Žitná. I to je důvodem, proč proti bodu 3 protestuje radnice Prahy 1. Vlastně „vznáší připomínky“. Ono „vznášení“ je ale už možná bezpředmětné:

a) Firma Dopravní a inženýrské projekty, spol. s r. o. (DIPRO), již vypracovala projekt.
b) Peníze na projekt jsou již nepochybně připraveny. Neboť
c) s pracemi by se mělo začít „ve druhé polovině roku“ (vyjádření Ondřeje Volce z DIPRO pro MfD). Která již nastala…
d) Už příští týden se Pražská vodohospodářská společnost (PVS) pustí do oprav vodovodů + kanalizací. Následně se k ní přidá Technická správa komunikací (TSK). Takže Bestia triumphans se už rozjela.

Zvláštní v této souvislosti je, že Praha 1 (které patří půlka Žitné) protestuje, ale zjevně marně, a Praha 2 (které patří celý Karlák i Ječná) zjevně neprotestuje. A neprotestuje ani Všeobecná fakultní nemocnice. Buďto o tom neví – anebo jde pouze o problémy pacošů, kteří ji nezajímají.

Přesto jest dána každému občanovi možnost vznésti připomínky. Vlastně „podněty a komentáře“, a to až do 15. července 2015 na adresu www.iprpraha.eu/karlovonamesti. Co bude s „podněty“, nevím, avšak:

„Komentáře veřejnosti budu zpracovány v průběhu července a srpna 2015. Následně proběhne seminář o návrhu koncepční studie s odbornou veřejností.“ Neodborná veřejnost pak může již jen tiše či naštvaně, anebo radostně, zírat. Třeba i radostně, protože proti revitalizaci samotného parku nemám připomínky, nejsa zahradním architektem. (Ale vím, že na trávníku se leží už teď bez problémů.)

Jakožto uživateli a dovozci uživatelů blízkých nemocničních zařízení mne však fascinuje pravděpodobný předpoklad tvůrců koncepce oživení, že všichni správní lidé jsou buďto chodci, nebo cyklisté, že člověk má být mladý a zdravý, a pokud není, tak ať nejezdí autem a raději umře.

Už dnes je situace s parkováním v okolí Karláku zoufalá, obsazena jsou i místa vyčleněná pro invalidy. Zdraví lidé, kteří zřejmě onen koncept připravovali, možná nezažili specialitu místních přeplněných bolnic, kdy se na vyšetření čeká často čtyři nebo i více hodin, přičemž parkování na placených místech je omezeno dobou toliko dvou hodin… Takže krom nářků a nadávek připojuji i dva pozitivní návrhy:

I. Nechť jsou parkovací místa před místními zdravotnickými ústavy vyhrazena pro jejich pacienty – zadarmo po celou dobu jejich čekání a trápení.
II: Pod plochou Karláku vybudujte podzemní parkoviště.

Body 1, 2 a 3 tak, jak jsou zde uvedeny, pak zrušte – anebo zajistěte jinak funkčnost obousměrnosti a průjezdnosti východní strany Karlova náměstí.

Závěrečná poznámka: Bod 1 (pěší zóna před Ignácem) na mne působí jako teroristický akt ze strany Zelených Khmérů.

Za neodbornou veřejnost Šaman

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist