Opustit klimatický alarmismus!

Uveřejněno dne 14 června 2017 000 10:28

„Není většího pochybení, než pokoušet se překonat propast dvěma skoky.“
David Lloyd George, britský ministerský předseda za 1. světové války.

Myslím si, že republikánská vláda by měla celý klimatický alarmismus a celou pseudovědu okamžitě opustit- a to úplně, jednoznačně a neodvolatelně.

Klimatický alarmismus je nástroj, který byl nasazen, aby rozvrátil Ameriku a pravděpodobně i celý zbytek západní civilizace. Přitom nejde o vědu, nejde ani o energetickou poltitiku, ba dokonce nejde ani o moc a politiku. Klimatický alarmismus je jako geneticky vyvinutá zbraň hromadného ničení, která byla spuštěna na USA, aby zevnitř zničila naši zemi.

Klimatický alarmismus může být nejnebezpečnějším ohrožením USA současnosti. Rozměr tohoto nebezpečí lze již pozorovat na rozsáhlém a rafinovaném pokusu médií, se kterým tlačí na Trumpovu vládu, aby se připojila ke klimatickému alarmismu. Z časů Obamovy vlády zůstavší předpisy jsou pouze vrcholem ledovce a nejméně důležitou částí problému.

Dnes neexistuje žádná střední cesta mezi alarmistickým a realistickým postojem a bylo tomu tak po celých více jak dvacet let. Mimo to přispívaly všechny pokusy takovou střední cestu najít k posilování klimatického alarmismu. Dvacet let úsilí zkrotit klimatický alarmismus vedlo k jedinému výsledku – toiž k tomu, že mnoho rozumných lidí došlo k závěru, že základní teorémy klimatického alarmismu jsou správné a že ti, kteří odmítají „klimatická opatření“, tak činí z jiných, možná i záludných motivů. Vládne domněnka, že tyto motivy mají základ v ekonomii a národním egoismu a že jsou excesivně ovlivňovány průmyslem, libertariánskou ideologií nebo zřejmým nepochopením vědy. Ale falešné jsou základní teorémy klimatického alarmismu.

Klimatický alarmismus je systémem víry a rituálů, jehož vůdcové vyžadují naše podřízení se, jinými slovy, jedná se o kult s nárokem na světovou nadvládu. Klimatický alarmismus byl už dříve jako kult označen mnoha významnými vědci, duchovními a dokonce i bývalými ekologickými aktivisty. Jak si může někdo myslet, že s něčím takovým lze najít střední cestu či dokonce kompromis?

Prakticky to znamená, že pokud vláda USA jednou provždy neodmítne samozvaně proklamovanou vědeckou svrchovanost IPCC (klimatický orgán OSN – pozn. překl.) a s ním spojených nevládních organizací (NGO) a “konsenzuálních vědců“, vypadá to tak, jako kdyby tuto svrchovanost akceptovala. Toto chování stačí těmto aktérům k předkládání požadavků na USA a jeho obyvatelstvo, přičemž jsou tyto požadavky zdánlivě vědecky podepřeny. Vyslovování různých požadavků a jejich příležitostné naplnění umožnilo klimatickému alarmismu dosáhnout dnešní moci. Například Rex Tillerson (min. zahr. věcí USA) podepsal tzv. Fairbankskou deklaraci, která obsahuje fráze jako „Arktida se otepluje dvakrát rychleji, než globální střed, což vede k rozšíření sociálních, ekologických a ekonomických důsledků v Arktidě a celém světě“, „tíživé a přibývající naléhavosti opatření k oslabení a přizpůsobení se a posílení odolnosti“ a tak dále. Chytrý, ale naivní pozorovatel si nyní může myslet: No a? Dvakrát nula je stále nula a „posilování odolnosti“ nezní vůbec špatně. A také je to pouhá deklarace (prohlášení), tak čím škodí? Škoda pozůstává z toho, že když americký ministr podepíše dokument, který obsahuje určitý slovník a určitý symbol, je to jako podřízení se tomuto kultu. I v tomto případě přeháněla fakestream média význam této deklarace a zvětšila jeho zjev.

Existují pouze dvě možnosti, jak s kultem, jako je tento, zacházet: vzdát se, anebo bojovat. To první je dle ústavy zakázáno.

Dostatek důvodů k odmítnutí klimatického alarmismu

– Podle Ústavy musí president zastavit uznávání klimatického kultu jako státního náboženství.

– Podle ústavy musí president obnovit suverenitu amerického obyvatelstva nad svou zemí. Obamova vláda zpravidla následovala nařízení IPCC a dalších orgánů OSN. Tato nařízení byla zaobalena do hávu vědeckosti.

Exekutiva nemá ve vztahu k těmto věcem žádnou volbu a už vůbec ne ve vztahu ke klimaticko- alarmistickému tvrzení, podle kterého je skrze lidské dýchání vytvořený uhlovodík znečišťovatelem a podle toho se s ním musí jednat. Tato země (USA) neměla nikdy takovéto chování tolerovat.

Současna situace: stav nerozhodnosti

Jsme napadeni a musíme se bránit, ale boj nebude tak tvrdý, jak to vypadá. Dnes je vytvářen na zvolenou vládu enormní tlak, aby byly USA udrženy na uzdě klimatického alarmismu. Biliony dolarů mluví hlasitou, výřečnou a silnou mluvou, ale bylo by chybou věřit, že zlomení řetězu může ten tlak ještě zvýšit anebo že poddání se tlak sníží.

Zahraniční politika

Mezinárodní situaci lze přirovnat k tomu, co bylo na Východě před pádem berlínské zdi, anebo k situaci v Němci obsazených zemích během 2. světové války. Dnes je Evropa okupována klimatickým alarmismem. Když nebudou mít žádnou jinou volbu, budou Evropané podporovat okupanta, ale jakmile budou mít možnost, podpoří osvoboditele. Jenže život není tak jednoduše černobílý a pozměníme-li módní termín liberálů, je osvoboditel jednoho okupantem druhého. Přesto by většina Evropanů upřednostnila osvobození od jha klimatického alarmismu a všichni ti, kteří kolaborovali s okupantem, se ohnou a budou mlčet – tak hlasitě mlčet, jak ̈jsou dnes hluční.

Mnoho západních vlád, středových a napravo od nich stojících stran je připraveno hodit klimatický alarmismus přes palubu, nemůžou tak ale udělat bez pevné předlohy USA. Každá evropská země či země britského Commonwealthu, která by skusila tohle udělat bez podpory USA, by byla okamžitě napadena Leftists a Enviros, zrovna tak jako veškerou „globální vládní mocí“, která klimatickým alarmismem posílila.

Domácí poměry

Názor vlády USA na vědecké záležitosti hraje velkou roli. Hraje roli pro veřejnost.Hraje roli pro soudce na všech úrovních. Hraje roli pro orgány federální vlády, pro vlády jednotlivých zemí, pro hospodářský život i pro dobrovolníky. Hraje dokonce roli pro papeže! Momentálně je tento názor vyjádřen v National Climate Assessment z roku 2014 a je stále k nalezení jako nca2014.globalchange.gov/report. Tato zpráva byla vypracována pseudovědci pod Obamovou vládou a zrovna tak pod vedením loutek Fondu bratří Rockefellerů (strana 9 tohoto dokumentu). Pojednává o studiích IPPC, jako by tyto byly Svatým písmem. Také tato zpráva musí být anulována. Samozřejmě budou fakestream média křičet o „válce proti vědě“ s intenzitou nezávislou na tom, jestli Trumpova vláda stáhne celý „Assessment“, anebo změní pouze pár slov. Obě funkční období Bushe mladšího (2001-2009) jsou příkladem nesmyslného poklonkování „levým“. Bush svou horlivost přeháněl a dokonce jmenoval demokrata, totiž Johna Marburgera, vědeckým poradcem, přesto byl médii napadán za „umlčování vědy“. Dnešní fakestream média v tom pokračují a horlivě tupí Trumpa, ať dělá, co dělá,takže je možné to bez obav ignorovat.

Ostatně, na rozdíl od Obamacare není nutné Obamovu klima-agendu nahrazovat, nýbrž škrtnout.

Hlavním faktorem klimatické debaty je u nás (USA) ohromná karavana moci, která posunuje průmysl klimatického alarmismu kupředu, a to stovkami miliard dolarů pouze v USA. Tyto peníze jsou kradeny daňovým poplatníkům, a to ještě nejsou zahrnuty škody plynoucí z restrikcí za použití fosilních pohonných hmot. Velká hrouda těchto peněz živí fakestream média, a proto je k tomuto tématu tolik humbuku. Všichni ti, kterým hrozí ztráta příjmů, ke kterým přicházejí bez jakýchkoli zásluh, budou samozřejmě klást velký odpor (throw a big punch).

A definitivní opuštění (klimaalarmismu) má ještě další výhodu: umožňuje vládě tu karavanu zastavit, její peníze vrátit tvrdě pracujícím Američanům a ještě ubrat něco z toho, co si průmysl klimatického alarmismu za posledních osm let nakradl. Tyto peníze budou potřebné k obnově vědeckých institucí, které byly Al Gorem a jeho snaživíými pomocníky silně decimovány.

Dalším domácím faktorem je utlačování jinak smýšlejících vědců, inženýrů, exekutivních orgánů , zrovna tak jako majitelů výrobních podniků a průmyslu přírodních zdrojů. Mnozí z nich mají strach se hlasitě vyjádřit, neboť EPA (orgán životního prostředí) je schopen velmi rychle zničit podnik, který zaměstnává nebo spolupracuje s vědcem, který se hlasitě protiví. Oběti bandy Clinton-Gore-Obama budou mluvit, až si budou jisté, že šerif je zpátky v městě a odhodlán s bandou zatočit. I v případě, že média jsou na straně banditů.

Trvalé odstoupení

Trumpova vláda by měla rozhodně a jednoznačně vykázat klimatickou pseudovědu, a to jednou provždy. Klimatický alarmismus jednoduše opustit či klimatickou pseudovědu jednoduše ignorovat nebude stačit. Samozřejmě nejsou politici žádní vědci, ale dvoustránkové shrnutí klimatické vědecké debaty by některým stačilo, ale ani to by nemuselo být nutné, přivést pracovníky vlády k jednání. Vláda nemusí určovat, která teorie je správná, věda se prokáže sama, v přírodě či laboratoři, zrovna tak jako její aplikace na lidské potřeby.

Vláda by měla oznámit vypovězení United Nations Framework Convention on Climate Change z roku 1992, jediné správně ratifikované klimatické konvence a po jednom roce mohou USA vystoupit.. Co se Pařížské dohody týká, nejsou USA žádnou stranou a účastnické strany, které dohodu podepsaly, to při podepisování věděly. (Existují názory, že tato dohoda není pro USA z jistých procedurálních nedostaků závazná – pozn. překl.).

Závěr

Vláda se každým dnem, ve kterém nejedná, plíživě ocitá v moci sil klimatického alarmismu a brzy se tento stav natolik zkomplikuje, že se stane dalším faktorem klimatických alarmistů. Ti totiž budou říkat: „Jestliže jsou (naše) klimatická věda a (naše) opatření tak falešná, proč tak otálíte s vypovězením?“

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist