Co řada našich poslanců neví

Uveřejněno dne 26 září 2017 000 11:44

Proč by měl český parlament odmítnout Pařížskou dohodu

Ještě před parlamentními volbami se bude Parlament ČR zabývat ratifikací Pařížské dohody. Podle výsledků z prvního čtení je zřejmé, že většina českých poslanců věří, že schvalují projekt prospěšný Česku i celému světu. Možné ovšem je, že vůbec nevědí, o čem hlasují, že pouze věří a že se spokojí s floskulemi o 97% konsensu vědců na člověkem zaviněné změně klimatu (rozuměj zvýšení globální teploty) a „informacemi“ mainstreamových médií. Nezájem o nezávislé, konkurenční informace lze tolerovat občanům nepodílejícím se na rozhodování, v případě poslanců je to přinejmenším pozoruhodné…

Co je vlastně cílem Pařížské dohody? K čemu nás zavazuje?

Dle textu dohody je hlavním cílem signatářů udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.

Smluvní strany uznávají, že mohou být postiženy nejen změnou klimatu, ale také dopady opatření přijatých v reakci na ni.
Smluvní strany berou v úvahu nezbytnost spravedlivého přesunu pracovní síly.
Smluvní strany uznávají, že… by měly při přijímání opatření k řešení změny klimatu respektovat, podporovat a brát v úvahu své příslušné závazky v oblasti lidských práv,… práv migrantů… posilování postavení žen.
Smluvní strany zdůrazňují přirozený vztah mezi opatřeními, reakcemi a dopady změny klimatu na straně jedné a rovným přístupem k udržitelnému rozvoji a vymýcení chudoby na straně druhé.(1)

Jsou naši poslanci přesvědčeni, že bez těchto závazků se Zeměkoule přehřeje? Dokáže mi některý z nich vysvětlit spojitost mezi zabráněním oteplování a právy migrantů a žen?

Tyto odstavce dohody prokazují, že utopické zabránění změny klimatu je pouhou zástěrkou jiných, ideologických cílů. 
V roce 2010 se vedoucí funkcionář IPCC Edenhofer vyjádřil takto:
„Nejprve jsme industriálním zemím de facto vyvlastnili atmosféru a zrovna tak jim musí být vyvlastněn jejich blahobyt ve prospěch jejich obětí… Člověk se musí osvobodit od iluzí, že mezinárodní klimatická politika je politikou ochrany životního prostředí. To nemá s politikou životního prostředí, s problémy jako odumírání lesů či ozonovou dírou, skoro nic společného.“
A bývalá kanadská ministryně životního prostředí, Christine Stewart:
„Nehraje žádnou roli, je-li (klimatická) věda falešná nebo správná… existují výhody pro životní prostředí… ale klimatická změna s sebou přinese největší šance přinést světu spravedlnost a rovnost.“

Od roku 2010 do roku 2016 byla Christina Figueres nejvyšší úřednicí OSN zabývající se změnou klimatu. V roce 2015 veřejně konstatovala, že cílem je likvidace kapitalismu, když řekla: “…rozbít během posledních minimálně 150 let vládnoucí ekonomický vývojový model…“

Z čeho čerpá politik, který nemá čas ke studiu informací k danému tématu?

V první řadě jsou to tzv. mainstreamová média, v současnosti obsazená převážně salónně levicovo-zelenými redakcemi a zásobováná zaručeně vědecky podloženými zjištěními klima-alarmistických „vědců“, za druhé jsou to zprávy IPCC, přesněji výtahy z těchto zpráv speciálně pro politiky. Jako zdroj objektivních informací jsou ovšem tyto výtahy nevhodné, protože neobsahují klimaalarmismu nepříjemná sdělení „pod čarou“, která jsou součástí zprávy.

Věnujme se ale nejdříve pravděpodobně nejúdernějšímu argumentu hlasatelů antropogenního původu „oteplení“ a tím je tzv. 97% konsens „vědců“ na antropopogenních příčinách změny klimatu.

1/ Několik vědeckých prací dokládá falešnost tohoto tvrzení a jejich autorům je vytýkáno od minimálně nedostatku odbornosti až po účelový výběr dat. (2)

2/ Tisíce vědeckých prací zpochybňují či popírají teze oficiální klimatické vědy. Proč mluvím o „oficiální vědě“? UNESCO uvádí, že 7,8 milionu „vědců“ se podílí (v k tomu zřízených institucích) „na díle“ a výdaje na tento výzkum dosáhly 1,5 mld $ ročně. Je to důkazem skutečně svobodné vědy a výzkumu či spíše potvrzení finanční závislosti a ideologické poslušnosti? (3)

3/ „Vědecký konsensus“ je nesmysl: ve vědě platí ověřená fakta, konsensus je záležitostí politickou.

Vzhledem k chybějícím důkazům klimatického vlivu antropogenního CO2 mluví samotná IPCC pouze o „vysoké pravděpodobnosti“, aniž by tuto pravděpodobnost – jak je v odborné literatuře obvyklé -kvantifikovala. Na základě této skutečnosti jsou vládám směřované apely vědeckých odborníků včetně nositelů Nobelovy ceny, aby tyto nečinily na základě CO2-hypotézy žádná politická rozhodnutí. Ovšemže existují opačné apely s účastí nositelů Nobelovy ceny, ale v tom případě se jedná převážně o humanitní vědce.(4)

Jak známo, USA Pařížskou dohodu opouštějí, přesto se „stará garda“ nevzdává. Na návrh Stevena Koona z YN University uspořádat diskusi, ve které by obě strany (Blue Team a Red Team) předložily své argumenty, a který podporuje i šéf úřadu životního prostředí USA, reagují klimaalarmisté odmítavě: Veřejná diskuse na toto téma se nesmí uskutečnit, protože by podryla důvěru veřejnosti ve vědu. (5)

Která teplota je pro život na Zemi optimální? A otepluje se?

Vraťme se zpět k Pařížské dohodě a jejím cílům. Už jsem uvedl, co si o pravých cílech myslím, ale pro jednou věřme tomu, že cílem signatářů je skutečně záchrana před uvařením:

Vrtá mi hlavou, kde vzali zachránci Zeměkoule přesvědčení, kde vzali jistotu, že předindustriální teplota je pro Zemi to pravé ořechové, když pouhý homo sapiens musel prožít několik klimatických změn, občas velmi dramatických, o dávnějších dobách nemluvě? „Západní“ politici mohou mít ještě iluze, ale většina českých poslanců si jistě pamatuje budovatelské heslo „Poručíme větru, dešti“ i jak to dopadlo. Jsou nepoučitelní?

graf 1
 

Graf zobrazuje průběh teplot (klimatu?) od doby mínojské kultury: bylo teplo a evropská civilizace vzkvétala. Pak přišel zlom a první stěhování národů (Keltové), pak zase teplé období římského impéria následované opět dobou zmatků při druhém stěhování národů (Gótové). Další oteplení nastává kolem roku 1000 a z historie víme, že to byla opět doba rozkvětu: jak rostla zemědělská výroba, uvolnily se síly pro rozvoj řemesel a obchodu, vznikaly nové evropské státy. S dalším ochlazením přišly opět zmatek, války, hlad a mor, tak nějak kolem půldruhého tisíciletí s vrcholem, lépe řečeno propadem v tzv. malé době ledové, která pomalu končila v půlce 19. století. To začala tzv. průmyslová revoluce a podle oficiálních vykladačů klima je to doba, do které bychom se měli vrátit. Nejen teplotně, ale o tom později.

No a jak se to má s CO2?

Jsou lidé, kteří tvrdí, že CO2 je skleníkový plyn, jenž se sice vyskytuje i přírodně, ale člověkem –především spalováním uhlovodíků – produkovaný CO2 je hlavním nositelem současných klimatických změn, rozuměj oteplování.

No a jsou lidé, kteří tvrdí, že klimatické změny probíhají neustále a člověk má na ně pramalý vliv.

Tito „skeptici“, „popírači antropogenních klimatických změnů“ si ve svém odporu k oficiální, státy štědře dotované linii nejsou jednotni. Máme:

1/ Popírače teorie skleníkového efektu vůbec
2/ Vědce, kteří připouští skleníkový efekt, ale nepřipouští dramatickou roli v procesu skleníkového efektu marginálnímu plynu CO2
3/ Popírače oteplování 
4/ Vítače oteplování i obohacování atmosféry plynem CO2

Ad1/ Teorie skleníkového efektu vychází ze „Stefan-Boltzmanova zákona“, podle kterého by Země měla mít povrchovou teplotu -18 °C, protože část sluneční energie vyzáří opět do (vesmírného) prostoru. Ve skutečnosti má Země na povrchu 14-15 °C a zastánci teorie skleníkového efektu to vysvětlují tím, že v atmosféře obsažené plyny reflektují část Zemí vyzářeného tepla zpět na zemský povrch. To popírači skleníkového efektu odmítají s tím, že Stefan-Bolzmanův zákon nelze na Zemi uplatnit, že teorie nebyla doposud řádně vědecky ověřena a že při výpočtech tepelných toků se skleníkoví teoretici dopouštějí matematických chyb. Taky namítají, že Země nemá žádný poklop. Já dodávám, že kdysi byl v televizi pořad, který se jmenoval „Okna vesmíru dokořán“.(6)

Ad2/ „Skleníkový plyn“ CO2 tu je odjakživa a odjakživa se mění jeho hustota v atmosféře, momentálně činí asi 400 ppm (0,04 %). Důležitá je klimatická senzitivita plynu (ESC), která byla v počítačových modelech u CO2 udávána v rozmezí 1 až 6, dnes IPCC připouští 3 a jsou vědci, kteří tvrdí, že je menší než 1. Klimatická senzitivita udává, o kolik by se měla zvýšíit teplota vzduchu při zdvojnásobení množství skleníkového plynu ve vzduchu. Kdosi spočítal, že i kdybychom spálili všechna uhlíková paliva, zdvojnásobení současného stavu CO2 bychom nedosáhli.
Důkazy svého názoru o žádném nebo nicotném vlivu CO2 na teplotu nacházejí vědci v minulosti: doposud neobjevili korelaci mezi množstvím CO2 a teplotou.(7,8)

Graf „korelace“ teploty a CO2:

graf 2
 

A zde graf korelace teploty Země a sluneční aktivity:

graf 3
 

Pod touto vlajkou se shromažďují šiky těch, co tvrdí, že určujícím faktorem teploty Země je Slunce. 
Ad3/ Ano, jsou i tací, kteří věří, že jsou schopni dokázat, že ke globálnímu oteplování nedochází. Vím, že tvrdit to dnes v Čechách je obtížné, ale když se mluví o změně globálního klimatu, podívat se přes plůtek vlastního dvorku nezaškodí.Nicméně se tento názor vysvětluje těžce, snad pomoci grafů:

graf 4
 

Rozloha arktického ledu v milionech km2. V Grónsku naměřili 4.7.2017 rekordní letní teplotu -33 °C.

Známý „skeptik“ D ́Aleo si spolu se statistikem Jammesem Wallacem a klimatologem z Cato Institutu Craigem Idsem posvítli na současná teplotní data NASA, NOAA a UKMO, u kterých byla provedena „adjustace“, a konstatovali, že „snad všechno oteplování, které teď vystavují, jde na vrub adjustace“. „Každý datový údaj redukoval teplotu čtyřicátých let a současné teploty přeháněl.“Už poněkolikáté se potvrdilo, že hlasatelé antropogenního oteplování upravují získaná data tak, aby z nich vyšlo alespoň minimální oteplování.

Následující tři grafy potvrzují D ́Aleovu informaci:

graf 5
 

Lineární regresní trend v RSS verzi 3.3

Jelikož data a na jejich základě vytvořený graf nepasují do scénáře „antropogenního globálního oteplování“, byla „adjustována“. Výsledek je zobrazen na následujícím grafu:

graf 6
 

Zde to samé po adjustaci ve verzi RSS 4.0.

graf 7
 

K porovnání ještě graf britské UAH. Vidíte ten rozdíl?!

Že v oteplování nastala přinejmenším pauza a že počítačové modely IPCC se diametrálně liší od skutečnosti, dokládánásledující graf: (10)

graf 8
 

Autor následujícího grafu, Ed Hoskins, vycházeje z trendu v posledních fázích holocénu jde dokonce tak daleko, že varuje před pravděpodobným katastrofálním ochlazením. Zní to možná absurdně, ale o kolik více než verze antropogenního katastrofického oteplení? (11)

graf 9
 

Z předchozího je zřejmé, že narativ o „vědecké jednotě“ je pouze zbožným přáním a že existují fakta a názory, které by měly politiky vést k zamyšlení.

Ad4/ Málem bych zapoměl na ty, kteří mírné zvýšení teploty (2 °C) včetně zvýšení koncentrace CO2 v ovzduší považují za lidstvu prospěšné. Tito lidé tvrdí, že všechna světlá období lidské civilizace proběhla za klimatu možná teplejším, než je dnešní, a naopak svrab a neštovice se dostavily vždy v období ochlazení. Oponují tvrzení, že současný stav je jediný dobrý pro lidi i přírodu, a ptají se: Co je pravda – fotosyntéza, nebo historka o zabijákovi klimatu CO2?

graf 10
 

Tyto vítače oteplení podporují výzkumy, které například zjistily, že Afrika je za posledních 20 let o 25 % zelenější: na 11 % zelené polochy ubylo a na 36 % přibylo. (12)

graf 11
 

11procentní úbytek zeleně lze zaznamenat v oblastech vysoké koncentrace obyvatel, potěšitelnou část 35procentního přírůstku zaznamenal Sahel, odkud k nám míří i tzv. ekologičtí migranti. To je ovšem klima-alarmistický pojem, doposud žádný soud status klimatického migranta neuznal.
Mohl by být někdo proti více zeleni a vyšším výnosům kulturních plodin?
Jestli nevěříte, že to s CO2 funguje, zeptejte se silničářů…

Poté, co jsem se pokusil dokázat, že se změnou klimatu to není tak jednoznačné, jak nám tvrdí mainstreamová média, s nimi spřažení vědečtí pracovníci (schválně nepíši „vědci“) a politici, pokusím se vysvětlit, co Pařížská dohoda znamená ve skutečnosti.

1/ Co znamenají závěry Pařížské dohody pro klima?
2/ Jak se jich má dosáhnout?
3/ Co přinesou?

Ad1/ Pravděpodobně nic. Stanovený cíl udržení teploty do 2 °C oproti předindustriální době je víceméně z palce vycucané číslo, ke kterému dospěl „klimatický ekonom“ Williama Nordhaus a pro které neexistuje žádné historické, fyzikální či biologické zdůvodnění.. Pařížskou dohodou stanovená doba, podle které by se stanovený cíl měl měřit, je časově neohraničená a teplotně není jednoznačně definována: jedná se o období s rozpětím teplot od 13 °C do 14,6 °C. Jestliže NOAA uvádí za rok 2016 teplotu o 0,94 °C vyšší než průměr 20. století (13,9 °C), to je 14,8 °C, chybí nám do těch 2 °C pouze 0,24 °C (13+2-14,84), anebo máme ještě 1,84 °C (14,6+2-14,84)? Ale ono je to vlastně jedno, protože skutečným cílem je úplně něco jiného – dosáhnout do roku 2050 tzv. „klimatické neutrality“.

Ad2/ Hlavním – a víceméně jediným – způsobem, kterým chtějí signatáři Pařížské dohody dosáhnout vytčeného cíle, je redukce emisí CO2, což je možné pouze tzv. dekarbonizací, rozuměj likvidací všech uhlíkových zdrojů energie a jejich nahrazením tzv. obnovitelnými zdroji. Politika obnovitelné energie je stejně falešná, jako je falešné označení energetických zdrojů, na kterých je postavena: žádná obnovitelná energie, a tudíž i žádné obnovitelné zdroje energie neexistují. Co existuje, je 1. termodynamická věta, neboli zákon o zachování energie. Jelikož je pojem „obnovitelné zdroje energie“ i přes jeho blbost používán, budu je tak jmenovat taky.
Kolik emisí smíme ještě vypustit, aniž bychom překročili onu bájnou hranici 2 °C a dosáhli tzv. klimatické neutrality (tato otázka platí pro ty, co věří „skleníkovému efektu“), když hodnota ECS se v poslední době náramně mění: z původně udávané ECS 6K slevil IPCC na 3K, ale dle Dietze (2014) je ECS 1K, podle Horda (2015) 0,4K a podle Easterbrooka (2016) dokonce 0,2K. Přitom IPCC v SPM 2013 na str. 16 konstatuje, že tuto hodnotunelze přesně stanovit (No best estmate for equilibrum climate sensitivity can now be givenbecause of a lack of agreement on valwes across assessed lines of evidence and studies). (13,14)

Nicméně IPCC zatím trvá na hodnotě 3K a z toho vychází i výpočty maximálního množství emisí, které nám je ještě při roční produkci 10,9GtCO2 (2015) povoleno:
ECS 3K = 195 GtCO2 = 17 let do roku 2035 (IPCC) 
ECS 1K = 3 300 GtCO2 = 235let do roku 2252
ECS 0,6 = 5 000 Gt CO2 = 431let do roku 2448
ECS 0,2 = 12 800 Gt CO2 = 1 103 let do roku 3 120

V „Lexikon der Physik 1959“ stojí, že CO2 je jako klimatický plyn naprosto bezvýznamný. Když si pomyslím, že na 1 molekulu připadá 2 499 molekul vzduchu, docela bych starému lexikonu věřil. Ale tohle je stejně povídání pro ty, co věří teorii skleníkového efektu.
Takže podle závěrů IPCC a Pařížské dohody z nich vycházejících bychom měli do roku 2035 úplně zlikvidovat lidskou produkci CO2. Jak toho ale dosáhnout, když například Čína, Indie, Rusko a další (včetně Fidži) jsou do roku 2030 z těchto úspor vyňaty? Když Čína uvádí každý týden do provozu jednu uhelnou elektrárnu a jenom tím vyrobí 900 milionů tun CO2 navíc? A Indie to samé?
Heslem doby je „obnovitelná energie“, především větrná a solární, a někteří „odborníci“ tvrdí, že je vzhledem k exponenciálnímu nárůstu elektrické kapacity větrných a solárních elektráren možné do roku 2030 zajistit pro svět dostatek energie. Pokud tím myslí současnou spotřebu elektrické energie, je nutné sdělit, že tato činí pouhou 1/5 světové spotřeby energie. Dále je nutné veřejnosti ozřejmit rozdíl mezi instalovanou kapacitou a skutečně odvedenou prací: (15)

vyuz
 

Jak je vidět, problémem větrných a solárních zdrojů energie je jejich volatilita, že nejsou schopny zaručit stabilní dodávu elektrické energie. To v praxi znamená, že musí být k dispozici další, na počasí nezávislé zdroje, prakticky stejné kapacity, jakou mají větrné a solární elektrárny. Zkušenosti totiž dokazují, že nelze spoléhat na to, že někde pořád svítí slunce či fouká vítr.

Spotřeba elektrické energie v ČR činila v roce 2015 58,16 TWh. Podíl uhlí je 44,81TWh a tohle množství bychom museli –nebudou-li instalovány nové jaderné kapacity – nahradit „obnovitelnými zdroji“ o výkonu cca 5000 MW. Vzhledem k 22,1% využití bychom k tomu potřebovali 22 624 větrníků o výkonu 1MW anebo 2 525 252 525 solárních panelů o výkonu 18W a 11% využití, což dělá 4 545 km². Těch 22 624 větrníků by zabralo pouze 1810 km².

Koněm zachránců Zeměkoule jsou E-auta, která „musí“ nahradit auta se spalovacími motory, jinak skončíme v pekelné výhni, a proto je nutné zvýšit výrobu elektřiny. V ČR je momentálně cca 5 mil. osobních automobilů a těmi se budeme zabývat, protože prozatím si nikdo normální nedokáže představit kamion s dojezdem 300 km a s 20 tunami baterií. Takže pouze osobáky. Upozorňuji, že následně uvedená čísla jsou pouze přibližná, s vysokou mírou pravděpodobnosti.

V ČR je registrováno cca 5 miliónů osobních automobilů, z nichž každý ujede ročně cca 11 000 km.

U E-auta se předpokládá spotřeba cca 36 kWh/100 km (včetně ztrát při nabíjení, bez topení a klimatizace).

5 000 000 x 11 000 = 55 000 000 000 km x 0,00036 MWh/km = 19 800 000 MWh/rok.

Již víme, že větrná elektrárna ve vnitrozemí má využití 22,1 %, to znamená, že jedna o výkonu 1 MW dodá 8 760 x 0,221 = 1 936 MWh/rok. K pokrytí spotřeby osobních aut v ČR je nutná instalace 10 227 větrných turbín o výkonu 1MW. Toto množství by zabralo plochu o rozloze 818 km2. Solárních panelů bychom potřebovali 1 141 539 348 a ty by zabraly plochu o rozloze 2 055 km².

Děsivá čísla: ohromná suma peněz na ivestice a zaneřádění značného kusu „krásné země, země české“, našeho domova.

Co ovšem nesmíme zapomenout, je akumulace „obnovitelnými zdroji“ vyrobené energie: další drahá investiční nutnost, která ovšem není dodnes vyřešena. Přečerpávací elektrárny jsou podmíněny geograficky a navíc narážejí na odpor obyvatel, výroba plynu – Power to Gas – je neefektivní a o zázraku lithiových baterií lze dnes říct pouze tolik, že momentálně stojí 1KWh 325 dolarů. („Čtyřleté děti musí dřít, abyste Vy mohl jezdit E-autem“: Drastické video o dolech v Africe.) (16)

Kolik že to potřebujeme, abychom v ČR nahradili fosilní paliva? 65 000 000 000 kWh?!

To jsou tak fantasmagorická čísla, že musí být každému jasné, že tudy cesta nevede. Proč tedy?

Dalším koněm klimatické ideologie je zemědělství: obyvatelstvo blahobytných zemí se přežírá, zatímco zbytek světa hladoví. Taková nerovnost se musí zatrhnout: blahobytné národy se přežírat nebudou, srovnáme je se zbytkem světa! Že blbnu? Ale kdepak, již se našel způsob, jak na to: zemědělství vyspělých zemí produkuje přiš mnoho skleníkových plynů, a tudíž bude výroba omezena.

Takto se postupuje ve všech odvětvích moderního života a tím se dostávám ke své poznámce o předindustriální době: nejen teplota, ale i životní úroveň většiny lidí se vrátí na její úroveň. Nastoupí plánované, nedostatkové hospodářství. Od pádu „komunismu“ je globální oteplování bezpochyby nejmocnější zbraní v rukou všech těch, kteří usilují o kontrolu nad životem lidí. (17)

Proto by nemělo udivovat, že se s klimatickoun ideologií ztotožnily levicové strany. Proč ale i strany tzv. liberální a pravicové? Na stranu druhou: z výše uvedeného musí být jasné, že účet „transformace společnosti“ dostane jedině dolních 90 % občanů! Jak se to snoubí s programy soc. demokracie či komunistů? Pokud vím, hlasovali pro Pařížskou dohodu. Kolik že stojí to „lidové“ E-vozítko od Oplu? 40 000 eur? S 430 kg baterií?

Z výše uvedeného je jasné, že klimatické cíle Pařížské dohody jsou nereálné a možná i proto nezávazné.

President Trump hájí – ač to zní podivně – zájmy amerických dělníků, a proto činí kroky vedoucí k výpovědi Pařížské dohody. Uspoří tím miliardy příspěvků a další miliardy ušetří USA odstraněním nesmyslných klimatických bariér vytvořených v minulosti klimaalarmistickou klikou.

Jediný, konkrétně specifikovaný a vymahatelný je závazek přispívat do „klimatického fondu“ od roku 2020 v celkové roční výši 100 mld a od roku 2025 ještě značně víc. Už vidím, jak se na to různé nevládky, byznysmeni, členové korupčních vlád „ohrožených“ zemí či obyvatelé ostrovů, které drží „nad vodou“ pouze příliv peněz „bílých pitomců“, na to těší. Proto to hulákání na Trumpa. (20)

A že Čína, Indie, Rusko, Fidži a další trvají na dohodě? Bodejť by ne: nepříspívají ani centem, naopak jsou příjemci. Kdo by si za takové situace stěžoval?

Optimistická poznámka nakonec: žádný z ostrovů, které měly být touto dobou již pod vodou, pod hladinou nezmizel. Lední medvědi se bez ohledu na klimatické změny vesele množí. (18)

Příroda si to holt řídí sama. Nám nezbývá než čekat, až zase začne pršet. Určitě bude. Jako pokaždé.

Na závěr „práce“ amerického badatele: Psi a kočky jsou zlo pro klima. Po žárovkách, vysavačích a dieselu jde o krk domácím mazlíčkům. (19)

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist