Výchova k ekologii a globalizaci již od kolébky

Uveřejněno dne 31 ledna 2011 v 10:44

ekonazi2O podobnosti k sektám a kultům vypovídá snaha dostat na svou stranu zejména děti. A v tomto směru začíná být environmentální agenda už poněkud děsivá.

Děti v Británii a USA jsou dokonce instruovány/lákány do různých kroužků dobrovolné dětské ekopolicie, aby špehovaly a udávaly vlastní rodiče a sousedy , pokud je uvidí provádět nějaké ekozločiny (špatně třídit odpad, nechávat rozsvíceno, napouštět si horkou vanu,…). Aneb Orwellova noční můra.

http://www.climatecops.com/downloads/climate_cops_poster_wanted.pdf

Právě děti lze nejsnadněji zmanipulovat, aby starší lidé pamatující éru zdravého rozumu, byli udáváni vlastními dětmi. Tento kult si chce podchytit příští generaci a již dnes (i v ČR) tuto propagandu cpou do hlavy zřejmě právě teď vašim dětem. Učebnice ve školách se neustále mění a dnes jsou některé školám prodávány různými privátními NGO spolky.(viz státní program deklarovaný v tzv. „Bílé knize“ vydané Ministerstvem školství ČR v roce 2001 v souladu plnění mezinárodních dohod Trvale udržitelného rozvoje). Ďábel je ukryt v detailech.

Environmentální výchova

Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický v Praze (http://old.rvp.cz/clanek/6/275)

„První možností naplnění průřezového tématu EV je integrace jednotlivých tematických okruhů do vyučovacích předmětů. Typická je integrace do přírodovědných předmětů (biologie, chemie, fyzika, zeměpis), kde již řada očekávaných výstupů propojení s EV naznačuje. Není ovšem nutné se držet této „tradice“. Ukazuje se, že mnoho tematických okruhů se dá vhodně propojit i se základy společenských věd, výtvarnou výchovou, výchovou ke zdraví a dalšími předměty. V základech společenských věd se může například jednat o hraní rolí, kdy vybrané skupiny žáků představují zájmové skupiny, které jednají o regulaci dopravy ve městě, o environmentálně sporné stavbě apod. Ve výtvarné výchově lze např. ztvárnit ekologicky zničenou krajinu, v českém jazyce ji zase popsat ve slohové práci. Alternativ je nepřeberné množství.“

Stejným způsobem jsou dětem předkládána témata evropské integrace, vlajky EU a význam dokonalosti symbolu 12 hvězd na evropské vlajce (zde v kapitole „Pod společnou vlajkou“ ), výuka k multikulturalismu a jiná aktuální politická témata. Děti jsou také učeny vypořádávat se situacemi občanských nepokojů a jiných společenských katastrof. Mezi témata těchto učebnic také patří, jak používat a chápat internet a masmédia v oboru „Mediální výchova„.

Děti jsou tak celkově zatahovány do velmi aktuální geopolitické transformace jako součást povinné výuky základních škol (v prakticky všech předmětech). Je jisté, že učebnice básnící o symbolu dokonalosti dvanácti hvězd na vlajce EU asi nebude moc objektivní. Učebnice šla totiž ještě dál a přesvědčuje žáky o okultním významu čísla 12 .

My starší sice k nemoci šílených ekologů můžeme být imunní a vrásky si z nich neděláme, ale současné děti již dnes, zdá se, vyrůstají s kompletně vyměněnou sadou učebnic učících je Jednotě, toleranci a harmonii s ekosystémem. A veškerý obsah učebnic je napsaný dle směrnic OSN resp. UNESCO a Ministervo školství ČR se ani netají tím, že jde harmonizaci českého školství v rámci EU potažmo OSN/Agendy 21 (Trvale udržitelného rozvoje). Julian Huxley , první šéf UNESCO, již před desítky let napsal, že chce aby UNESCO šířilo propagandu v médiích a školství. Jeho sen se splnil.

To vše se děje tiše a bez zábran, protože je obecně těmto mezinárodním institucím důvěřováno. A „učit děti toleranci“ nepůsobí nijak nebezpečně.

Spolu s níže uváděnými úryvky z textu J. Huxleyho uvádím svůj (místy zkrácený) překlad z angličtiny:

Překlad do češtiny:

„… Uvážíme techniky válečné propagandy a záměrně je zacílíme a ohneme v propagandu pro účely mezinárodního míru, a pokud to bude nutné, ji použijeme, jak předpověděl Lenin, pro „překonání odporu milionů“ na dosažení žádoucí změny.

Užitím dramatu pro odhalení reality a umění jako metody, kdy se, slovy Sir Stephen Tallenta, ‚stane pravda působivým a živým principem v akci‘ a umožní vytvoření soustředěného úsilí, které … vyžaduje víru a smysl pro osud.

Musí to být masová filozofie, masové přesvědčení, a nikdy ho nebude možné docílit bez použití masmédií.“ Konec citace.

(pozn. Nebo jak říkal Lenin: UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE ?  )

Překlad do češtiny:

 „Tedy Mass Mediální sekce UNESCO stojí před dvěma úkoly. Jeden je obecný a druhý speciální. Speciálním úkolem je najmout tisk, rádia a kina v plném rozsahu pro služby vzdělávání o vědě a učení, umění a kultuře.  Obecným úkolem je dohlédnout, aby tyto prostředky byly využity k propagaci jak vzájemného porozumění mezi národy a kulturami, tak i k prosazení růstu společného rozhledu sdíleného všemi národy a kulturami. “

(pozn. Common outlook/společný rozhled/zdravý rozum zní jako nové světové dogma „zdravých myšlenek a postojů“, standartů „kvality života“, jedné „pravdy“ o oxidu uhličitém, kterou škola učit zpochybňovat nebude atd. )

Překlad do češtiny:

„…světovou vládu … jako jediný jistý způsob, jak zamezit válce.

Nicméně světová politická jednota je naneštěstí vzdálená představa a tak nebo tak nespadá do pole kompetencí UNESCO. To ale neznamená, že UNESCO nemůže udělat hodně pro propagaci míru a bezpečnosti.

Obzvláště ve svém vzdělávacím programu může UNESCO zdůraznit potřebu konečné nutnosti světové politické jednoty a obeznámit veřejnost s důsledky přesunu úplné suverenity (pozn.ano, národy mají ztratit kompletně svou nezávislost) ve prospěch celosvětové organizace.  “ Konec citace.

Zdroj:  UNESCO: Its purpose and Its Philosophy, Julian Huxley, 1946 – http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000681/068197eo.pdf

Z uvedených informací je zřejmé, že environmentální výchova je úzce svázána s kompletní transformací společnosti. Přesto je veškerá diskuze upírána na handrkování, zda je Václav Klaus egoista nebo ruský agent. Václav Klaus má pravdu, že nejde o ekologii ale o konsolidaci moci a o samoúčelné sociální inženýrství za tím vším.

Včetně skrytého najímání novinářů, televize, filmového průmyslu a školy jako nástroje propagandy, po čemž doslova volá výše zmíněný text. Myslím, že trvale udržitelný rozvoj se podobá korupci.

Já mám také rád mír a toleranci, ale to neznamená, že mám tím nezpochybnitelný mandát dětem ve školách a televizi vnucovat nějakou svou jednu vizi.

DODATEK

Julian Huxley (1887 – 1975, bratr Aldouse Huxleyho) nemusel výše uvedených text psát se zlými úmysly. V tom je kouzlo velkých utopistických vizí. Je to ideologie. Pokud věříte v nutnost světové vlády a nutnost manipulace s psychikou veřejnosti (považujete se za chytřejší a vyvolené), pak jen děláte svou malou část, jak tuto vizi naplnit. I pokud vědomě veřejnosti lžete o údajně člověkem způsobeném globálním oteplování, cítíte se morálně navýši oproti pro vás hloupé veřejnosti, kterou jako pastýř musíte vést i případně pomocí „ušlechtilých lží“.

Rod Huxleyů je se sociálním inženýrstvím zřejmě spjatý více než kdokoliv jiný. Jsou to blízcí přátelé rodiny Charlese Darwina a Galtona. Je to jedna banda sociálních inženýrů!

A Julian Huxley před 2. světovou válkou volal po „zlepšení lidské rasy“ jakožto přední eugenik . Tehdy byla eugenika považována za seriozní nový směr zlepšování lidského genofondu. Po válce bylo nutné přejmenovat eugeniku na environmentalismus, transhumanismus, sociální darwinismus a jiné nové krycí termíny pro dle mého totéž.

Pro vytvoření jedné dokonalé Říše plné pořádku a čistoty, která vyřeší všechny problémy jednou provždy – statickým řádem plným „osvícených“ norem a předpisů vymezujících každý aspekt lidského života.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist