Zbyněk Fiala: Zelené brýle (III)

Uveřejněno dne 10 října 2017 000 10:42

Přinášíme závěr seriálu s analýzou Hnutí Duha a ekologických organizací sdružených v Zeleném kruhu. V první části jsme probrali hodnocení vlády, navázalo hodnocení volebních programů a závazků stran před letošními volbami, a nyní předkládáme výsledky ankety s podrobnějšími dotazy stranám.

Nejprve krátká autorská poznámka: Takhle podrobnou a rozsáhlou předvolební anketu asi jinde nenajdete. Zelený kruh ji adresoval politickým stranám, které pak oslovovaly své experty. Lze si však představit i anketu adresovanou přímo kandidátům. Tak to dělává Alternativa Zdola, ale s užším rozsahem otázek na ryze politická témata. Otázky Zeleného kruhu vzešly od členských organizací a odrážejí tedy jejich priority. Pokud některé z těchto priorit vezmou za své i naši čtenáři, mohou otázky použít také, v dotazech kandidátům v předvolebních debatách. To je také důvod, proč je v úplnosti přetiskujeme.

Pokud jde o odpovědi, podobně jako v programech je zřejmé, že se rozšiřuje okruh politických stran, které mají životní prostředí za centrální téma. Spolu se Stranou zelených, kde to předpokládáme, jsou to také Piráti a zejména TOP 09, do které se zapojil LES, liberální ekologická strana, v jejíchž řadách jsou tři bývalí ministři životního prostředí. Je to důsledek zeleného rozkolu, který vznikl z roztrpčení z účasti zelených v pravicových vládních koalicích. Okamžitě je zřejmé, že levicoví zelení hledají i systémová společenská řešení, zatímco praví liberálové jdou hlavně za „čistými technologiemi“. Nicméně, obohacení pravice o zelená témata je užitečné. Topce to možná pomůže vstát z hrobu, a zapamatuje si, jak toho dosáhla. Nakonec vzniká prostředí, které je daleko příhodnější k věcnému dialogu. Takže radost.

Následuje zpráva Zeleného kruhu a Hnutí Duha.

Hlavní výstupy z ankety mezi politickými stranami

Zelený kruh oslovil sekretariáty všech stran, které měly v průzkumu společnosti SANEP z 30. června 2017 volební potenciál vyšší než 2,5 procenta: ANO, ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL, STAN (tehdy ještě v koalici s KDU-ČSL), SPD, TOP09, Realisté, Piráti, SSO, Strana zelených, SPO.

Hnutí ANO jako jediné odpovědi nevypracovalo.

Z odpovědí ostatních stran vyplývá, že je zpravidla formulovali straničtí experti na životní prostředí.

Nejpříznivěji k životnímu prostředí odpovídali na otázky Piráti, Zelení a s mírnými výhradami také TOP09 a STAN. Příznivě se k většině otázek stavěla také KDU-ČSL.

Naopak KSČM a ODS nepřímo podpořily prolomení limitů těžby uhlí na dole ČSA i dotace do jaderné energetiky. Svobodní se staví proti pokračování kotlíkových dotací, ODS je zase chce změnit tak, aby dotovaly nové kotle na uhlí. ODS, Realisté a Svobodní nechtějí, aby se lidem vrátilo právo vyjadřovat se k dopadům staveb na životní prostředí a přírodu. ODS připadají jako příliš přísné české cíle pro recyklaci domácích odpadků, přestože jsou poloviční ve srovnání s nově schvalovanými evropskými cíli.

Přehled anketních otázek

 1. Zasadíte se za navýšení poplatků pro průmyslové znečišťovatele za vypouštění zdraví ohrožujících zplodin na takovou úroveň, která podle expertů skutečně motivuje podniky k modernizaci?
 2. Zasadíte se za doplnění programů zlepšování kvality ovzduší o termínované úkoly, které zajistí splnění zákonných limitů škodlivin do roku 2020?
 3. Budete vystupovat proti udělování výjimek z nových limitů pro znečištění z uhelných elektráren?
 4. Zasadíte se o pokračování kotlíkových dotací i po roce 2018 (kdy bude vyčerpána současná alokace z Operačního programu ŽP), a to tak, aby nepodporovaly nové kotle, v nichž lze spalovat uhlí, a byly dostupné i pro chudé domácnosti?
 5. Budete prosazovat potvrzení platnosti limitů na dole ČSA?
 6. Zasadíte se o odepsání zásob uhlí za limity těžby?
 7. Postavíte se proti vyvlastňování domovů, soukromých pozemků i veřejných budov kvůli těžbě uhlí a dalších surovin?
 8. Budete prosazovat restrukturalizaci ekonomiky, zlepšení sociální situace a ozdravení životního prostředí v Ústeckém a Karlovarském kraji? 9
 9. Zasadíte se o zrušení veškeré veřejné podpory pro jadernou a uhelnou energetiku, ať přímé, či nepřímé, jako je kupříkladu nedostatečné pojištění jaderných elektráren proti haváriím?
 10. Postavíte se proti zavedení takových státních záruk a veřejné podpory pro stavbu nových jaderných reaktorů, které by zatížily státní pokladnu nebo účty spotřebitelů anebo výrazně zvýšily závislost české energetiky na cizím státu?
 11. Podpoříte obnovení rozumné provozní podpory pro obnovitelné zdroje elektřiny ve vlastnictví či spoluvlastnictví obcí, občanů a místních zemědělců?
 12. Budete prosazovat nastavení stabilních podmínek (například motivačních tarifů cen elektřiny) pro rozvoj střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti, veřejné budovy či malé firmy?
 13. Zasadíte se o to, aby Česká republika přijala nový zákon podle britského vzoru, který stanoví závazné tempo snižování spotřeby fosilních paliv – ropy, zemního plynu a uhlí? (Zákon neurčuje konkrétní způsoby snížení spotřeby.)
 14. Podpoříte návrh, který vrátí spolkům právo účastnit se územních a stavebních řízení a připomínkovat v nich dopady stavebních projektů na přírodu a životní prostředí?
 15. Zasadíte se o to, aby lidé a obce měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?
 16. Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí?
 17. Podpoříte vznik větších (min. 10 km2) území určených pro ochranu divoké přírody (přímo neovlivňovaný vývoj přírodních procesů) mimo národní parky, za podmínky, že bude zachována možnost vstupu veřejnosti?
 18. Podpoříte zavedení přírodě blízkého a udržitelného lesního hospodaření s mezinárodní certifikací FSC (Forest Stewardship Council) ve státních lesích? 1
 19. Podpoříte doplnění nových závazných cílů do Plánu odpadového hospodářství ČR a přijetí kvalitní odpadové legislativy tak, aby bylo zajištěno splnění přicházejících evropských cílů pro opakované využívání a recyklaci surovin?
 20. Souhlasíte s razantním omezením produkce plastového odpadu, například pomocí zákazu jednorázových plastů, jako jsou kelímky, plastové příbory či boxy na jídlo?
 21. Jste pro zákaz používání glyfosátu a závazný cíl pro omezení používání pesticidů v zemědělství?

Zajímavé citace z odpovědí

KSČM komplikovaně o limitech těžby: „Otázka limitů je hodně diskutovaná i v rámci naší strany. Obecně ale nemůžeme popřít, že by prolomení limitů na dole ČSA naši podporu mělo.“

KDU-ČSL kritizuje vládu, v níž zasedá: „To, že se doposud nepodařilo finálně zmodernizovat odpadářskou legislativu, je jedním z neúspěchů současné vlády.“

ODS požaduje dotovat nahrazování uhelných kotlů jinými uhelnými kotly: „Kotlíkové dotace jsou jedny z mála dotací, které jsou prospěšné, a já jsem pro jejich prodloužení. Nesouhlasím ale s tím, že se v současném období nevztahují na modernizované kotle na uhlí.“

ODS k limitům těžby uvádí: „Všichni víme, že v severních Čechách existují velké zásoby hnědého uhlí. Myslím, že není správné tento tradiční zdroj energie v České republice odepisovat. Slibovat lidem, kteří v dotčených lokalitách žijí, že územní limity těžby budou platit do nekonečna a že mohou do svých domů s klidem investovat a kvalitu svého bydlení tím zvyšovat, považuji za neseriózní.“

ODS se domnívá, že: „[…] mají spolky dostatek možností, jak do stavebního a územního řízení zasahovat. Ať již v rámci stavebního zákona, nebo v rámci zákona o EIA. Některé spolky toto své právo zneužívají a bez jakékoli odpovědnosti blokují veřejně prospěšné stavby. To podle mého názoru musí skončit, a proto jedním z úkolů politické reprezentace, vzniklé po volbách, bude předložení úplně nového stavebního zákona“.

Realisté se mylně domnívají, „[…] že není pravda, že parlament schválil vyloučení spolků, neboť jim ponechal možnost účastnit se procesu schvalování staveb na počátku procesu před zahájením stavebního řízení“.

Svobodní k jaderné energetice poznamenávají: „Jako mírní snílci sníme o tom, že se někdy dočkáme třeba thoriových reaktorů.“

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist